TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

Zasilanie i okablowanie w systemach oddymiania

Działanie wszystkich urządzeń przeciwpożarowych, w tym i systemów oddymiania, powinno prawidłowo odbywać się w każdych warunkach, zarówno pracy normalnej – wtedy gdy brak jest zagrożenia, jak i pracy nienormalnej – gdy zagrożenie występuje. Z tego względu zasilanie urządzeń przeciwpożarowych, o ile to możliwe, powinno odbywać się sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Ponieważ brak jednoznacznych aktów prawnych ostateczną decyzję podejmuje projektant i rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jednak podczas pracy nad projektem warto mieć w pamięci kilka zasad i definicji.

• Definicję zasilaczy zawiera Mandat 109, „Urządzenie zapewniające bezpieczne alternatywne źródło zasilania energią elektryczną na potrzeby wykrywania i/lub sygnalizacji pożaru i/lub stałych urządzeń gaśniczych, umożliwiające ich działanie, jeżeli wskutek warunków pożaru zawiedzie podstawowe źródło zasilania, nastąpią usterki tego źródła lub/gdy wymagają tego inne względy bezpieczeństwa. Typowe urządzenie wykorzystuje sieć elektroenergetyczną, jako podstawowe źródło zasilania i baterie akumulatorowe, jako rezerwowe źródło energii. Zawierają one różne zabezpieczenia zapewniające ciągłość zasilania energią i powiadamianie urządzenia sygnalizacji pożaru o wszelkich awariach w trakcie pracy”,

• Pn. 6.8.3 specyfikacji technicznej PKN/ CEN 54-14 Zasilanie rezerwowe opisuje wymagania w następujący sposób: „Na wypadek uszkodzenia głównego źródła zasilania, należy zapewnić zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów. Pojemność
takiej baterii akumulatorów powinna być wystarczająca do zasilania instalacji, podczas wszystkich prawdopodobnych przerw głównego źródła zasilania lub do przeprowadzenia działań naprawczych”,

• Ładowanie akumulatorów – wynika to z właściwości układów ładujących akumulatory i możliwego „martwego” czasu pracy 2, w którym akumulatory po fazie rozładowania, przez 72 godziny są ładowane:
– przez 24 godzin do 80% pojemności,
– i przez następne 48 godziny do 100% pojemności.

• Definicja przeciwpożarowego wyłącznika prądu brzmi: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru…”

Wymagania dla kabli i instalacji systemu oddymiania

Do instalacji bezpieczeństwa pożarowego należy stosować zawsze przewody odpowiedniego typu, posiadające wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty. Sposób prowadzenia i mocowania przewodów
do podłoża powinien być zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wytycznymi producenta przewodu.

Puszki rozgałęźne i przyłączeniowe do przewodów o odporności ogniowej powinny posiadać klasę E zachowania ciągłości dostawy energii według DIN 4102:12 i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami stawianymi instalacjom
w obiekcie.
Przejścia przez przegrody i ściany rozdzielające strefy pożarowe należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności ogniowej.

Rozdzielnia elektryczna zasilająca urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z § 212 ust.9 [1] powinna stanowić oddzielną strefę pożarową.

Ogólne wymagania dla przewodów ognioodpornych i systemów mocowań:
• Przewody należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić pełną sprawność instalacji w warunkach pożaru,

• Instalację trzeba układać pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu instalacji korytach kablowych lub uchwytach, spełniających wymagania odporności ogniowej,

• Sposób układania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien być zgodny z zaleceniami producenta,

• Dopuszcza się wyłącznie stosowanie systemu tras kablowych posiadających wymagane dokumenty i dopuszczenia,

• Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w korytach kablowych z elektryczną instalacją siłową,

• Podłączenia przewodów należy wykonywać w puszkach instalacyjnych o odporności ogniowej klasyfikowanej jako E [4].