TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Zarządcy

 

Zarządcy oraz właściciele budynków są odpowiedzialni za niedopuszczenie do narażenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w podległych sobie obiektach. Obowiązek ten jest bardzo istotny w przypadku systemów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności systemów służących usuwaniu dymu, gorąca i toksycznych gazów z dróg ewakuacyjnych obiektu oraz umożliwienia szybkiej reakcji służb pożarowych.

Obwiązki zarządców budynków a inwestycja w bezpieczeństwo

Zarządca każdego obiektu, zarówno z zakresu budownictwa mieszkaniowego, jak i nieruchomości komercyjnych, odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zamontowanych w nich systemów bezpieczeństwa. W wielu krajach, w tym także w Polsce okresowa konserwacja systemów oddymiania jest obligatoryjna, regulowana prawnie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: (Dz.U. Rok 2009 Nr 109 Poz. 719) wskazuje:

Rozdz. 1 § 3 ust. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Rozdz. 1 § 3 ust. 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozdz. 2 § 4 ust. 2. Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Rozdz. 2 § 4 ust. 2. Właściciel lub zarządca budynku (…) powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

Urządzenia oddymiania należy konserwować min. raz na 6 miesięcy – zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Brak konserwacji, a także serwisowanie przez firmę nie posiadającą autoryzacji na serwisowanie powoduje utratę gwarancji, co w razie wystąpienia pożaru może być przyczyną odmowy wpłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczającą.

Umowa na cykliczną konserwację oraz serwis

Wyłącznie regularna i fachowa konserwacja, wykonana przez pracowników legitymujących się autoryzacją D+H na serwis, zapewnia stałą gotowość i niezawodność urządzeń oddymiających. Podpisanie umowy serwisowej daje zarządcy gwarancję terminowej realizacji przeglądu oraz prawnych zobowiązań w tym zakresie. Firma D+H przejmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu, co daje zarządcom obiektów możliwość 24- godzinnego wezwania ekipy serwisowej w razie awarii systemu, a także stały dostęp do części zamiennych bezpośrednio u producenta.

Oferta serwisu istniejącego systemu oddymiania

Firma D+H Polska oferuje kompleksową usługę serwisową istniejących systemów oddymiania i innych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym także przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę urządzeń.

W sprawie nowych umów serwisowych prosimy o kontakt z naszymi Regionalnymi Oddziałami Techniczno-Handlowymi lub Działem Serwisu w siedzibie głównej firmy D+H Polska.

Kontakt:

Dział Serwisu - serwis, montaż, konserwacja
tel.:  71/ 323 52 41

 

SERWIS 24h : 
513 146 583  i  504 001 715