Szukaj

Jakie obiekty wymagają zastosowania systemu sygnalizacji pożarowej?

System sygnalizacji pożarowej (SSP) to podstawowy system zabezpieczający obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia. Często pełni on również rolę nadrzędną sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa takimi jak wentylacja, oddymianie, kontrola dostępu. Od kondycji systemu przeciwpożarowego zależy bezpieczeństwo osób oraz mienia znajdujących się w obrębie obiektu.

System sygnalizacji pożarowej nie jest wymagany dla wszystkich obiektów. To w jakich obiektach powinien się znaleźć reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Głównym kryterium kwalifikacji obiektu do tej grupy jest jego powierzchnia oraz liczba osób przebywających na jego terenie.

systemy przeciwpożarowe

Obiekty wymagające systemu sygnalizacji pożarowej:

 • budynki handlowe i wystawowe:

- jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2
- wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2

 • teatry o liczbie miejsc ponad 300,
 • kina o liczbie miejsc ponad 600;
 • budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300;
 • sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500;
 • szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku;
 • szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
 • domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
 • zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
 • budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200;
 • budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50;
 • archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP;
 • ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym;
 • centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;
 • stacje metra i stacje kolei podziemnych;
 • dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób;
 • banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

System sygnalizacji pożarowej powinien być dostosowany do specyfiki danego obiektu. Oznacza to konieczność uwzględnienia w projekcie nie tylko aspektów technicznych, ale również i sposobu użytkowania budynku. D+H zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie doboru, projektowania oraz konfiguracji i uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej Protec.