Szukaj

Przegląd i serwis systemu oddymiania w budynku – jak często?

System przeciwpożarowy w każdym obiekcie składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w przypadku pożaru wszystko zadziała prawidłowo. Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? W naszym kraju regulują to odpowiednie przepisy.

Serwis systemu oddymiania

Za właściwe funkcjonowanie instalacji ppoż. w obiekcie odpowiada zarządca. Kontrola urządzeń przeciwpożarowych jest obligatoryjna i powinna odbywać się przynajmniej raz do roku lub częściej, według zaleceń producenta sprzętu. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109, poz. 719), które wskazuje:

  • Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.
  • Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  • Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Które urządzenia ppoż. w budynku wymagają regularnych przeglądów?

W obiektach możemy spotkać różne typy systemów oddymiania. Do najczęściej stosowanych należą grawitacyjne systemy oddymiania, połączone z systemami sygnalizacji pożaru, montowane głównie w obszarze ciągów komunikacyjnych – na klatkach schodowych lub w szybach windowych.

Grawitacyjny system oddymiania obejmuje szereg różnego rodzaju urządzeń, w tym m.in.: klapy dymowe, okna oddymiające i napowietrzające wyposażone w napędy, centrale oddymiania, czujki pożarowe oraz ręczne przyciski oddymiania. Dodatkowo, system mogą uzupełniać sygnalizatory akustyczne lub optyczno-akustyczne. Całość uruchamiana jest automatycznie przez centralę bądź ręcznie przez użycie przycisku. Charakterystyczne, pomarańczowe przyciski oddymiania większość z nas kojarzy z klatek schodowych.

Serwis to nie wszystko. Jaką dokumentację powinien prowadzić zarządca?

Właściciel lub zarządca budynku, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, jest zobligowany do posiadania dokumentacji, która potwierdza regularne przeglądy i konserwację instalacji ppoż. W przypadku wystąpienia pożaru, zarządca, który nie dokonuje wymaganych przepisami przeglądów i konserwacji, może być pociągnięty do odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania osobom, które odniosły obrażenia lub straty materialne.

Obowiązek wykonywania kontroli systemu ppoż. zarządca może przekazać firmie zewnętrznej, jednakże musi ona posiadać niezbędne uprawnienia. Firma prowadzi dokumentację techniczną zainstalowanych urządzeń oraz nadzoruje terminy ich przeglądów tak, aby utrzymać je w prawidłowym stanie technicznym. Poznaj usługi serwisowe D+H Polska.

Serwis systemu oddymiania i przeciwpożarowego