Szukaj

System oddymiania z układem kontroli ciśnienia UCPRC-1

Każdego roku powstają nowoczesne budynki, a wiele poddawanych jest gruntownej modernizacji. Muszą one spełniać normy bezpieczeństwa by zapewnić ochronę wszystkim przebywającym wewnątrz osobom (szczególnie narażonym w przypadku wystąpienia pożaru). Cel ten osiąga się między innymi poprzez zastosowanie niezawodnych i skutecznych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.

 

Uwarunkowania prawne

Systemy te powinny spełniać podstawowe kryteria opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Zgodnie z paragrafem 270 rozporządzenia - instalacja wentylacji oddymiającej powinna usuwać dym z taką intensywnością, aby ułatwić korzystanie z dróg ewakuacyjnych. Zastosowane rozwiązanie powinno także zagwarantować, że w budynku nie wystąpi zadymienie lub wzrost temperatury, co mogłoby uniemożliwiać bezpieczną ewakuację lub naruszyć konstrukcję budynku. Jednocześnie w instalacjach tych należy zapewnić stały dopływ zewnętrznego powietrza kompensującego.

Rozwiązania, spełniająca narzucone kryteria

By zrealizować powyższe wymagania często w projektach systemów oddymiania klatek schodowych pojawiają się rozwiązania, w których odprowadzanie dymu realizowane jest przez klapę lub okno oddymiające. Natomiast dopływ powietrza uzupełniającego realizowany jest z wykorzystaniem wentylatora napowietrzającego. Dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza kompensacyjnego do klatki schodowej i utrzymanie jego obiegu na stałym poziomie ma kluczowe znaczenie dla intensywności i sprawności oddymiania.

Jedną z metod zapewniania optymalnego przepływu powietrza podczas oddymiania, jest wytworzenie przez nawiew mechaniczny niewielkiego nadciśnienia w klatce schodowej. Pozwala to ukierunkować ruch powietrza w stronę otworów odprowadzających dym i w zależności od zmieniających się warunków regulować strumień powietrza kompensacyjnego.

 

Odpowiedzią produkty od D+H

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, firma D+H Polska wprowadziła do swojej oferty uniwersalny czujnik pomiaru różnicy ciśnień UCPRC-1, który w połączeniu z centralą sterująco-zasilającą TSZ-200, umożliwia realizację wyżej opisanych rozwiązań.

Wykrycie pożaru i zadziałanie centrali TSZ-200 powoduje: otwarcie otworów oddymiających, uruchomienie wentylatora napowietrzającego i napływ powietrza kompensującego, do przestrzeni chronionej.

Czujnik UCPRC-1 odczytuje wartości ciśnienia z punktów pomiarowych - zlokalizowanych na klatce oraz w przyległej do niej przestrzeni (korytarz, hol, inne pomieszczenie).

Zmiana ciśnienia, spowodowana np. otwarciem drzwi przez ewakuujące się osoby, rejestrowana jest przez czujnik ciśnienia. Następnie sygnał trafia do układu automatyki w centrali sterująco-zasilającej TSZ-200 - w celu dostosowania wydatku wentylatora kompensującego. Czujnik posiada komunikację analogową 0–10 V / 4–20 mA oraz cyfrową MODBUS RTU. Dwie diody (zielona i czerwona) sygnalizują stany pracy – tj. gotowość; utrzymanie zadeklarowanej wartości ciśnienia; wystąpienie usterki.

Zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów - UCPRC-1 posiada wydaną przez CNBOP Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT-2021/0276-1009, krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych 063-UWB-0376 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych 2021/09.

przykładowy schemat systemu oddymiania z układem kontroli ciśnienia

 

Funkcje UCPRC-1:

 • pomiar różnicy ciśnień

 • pomiar prędkości przepływu

 • diodowa sygnalizacja pracy urządzenia

 • konfiguracja zakresu pomiarowego

 • funkcja resetu czujnika

 • szeregowy interfejs RS-485 (odczyt wartości pomiarowych, konfiguracja parametrów pracy)

 • protokół MODBUS RTU

Dane techniczne:
1. Parametry ogólne przetwornika

Zasilanie napięcie stałym DC 24 (20-30 V)
Zasilanie napięciem przemiennym AC 24 V (21,5-26,5 V)
Minimalny pobór prądu 9,0 mA
Typowy pobór prądu 11,0 mA
Maksymalny pobór prądu 22,0 mA
Sygnalizacja LED  0,2 Hz
Złącze instalacyjne śrubowe w rastrze 5,00 mm (<2,5 mm2)
Wymiary 134,7*134,7*60,1 (L*H*W)
Waga ok. 150 g
Montaż  naścienny
Stopień ochrony IP42C
Środowisko pracy bezpyłowe, powietrze, gazy neutralne
Zakres temperatur pracy -5oC - +75oC
Klasa środowiskowa  2

2. Parametry pomiaru i różnicy ciśnień

Typ czujnika SDP816
Zakres pomiarowy maks. 125 Pa
Rozdzielczość 12 bitów
Częstotliwość próbkowania 100 Hz
Czas odpowiedzi 0,8 s / 4 s

3. Parametry interfejsu szeregowego

Warstwa fizyczna RS-485
Protokół komunikacji  MODBUS RTU
Konfiguracje połączeń HALF DUPLEX
Prędkość transmisji 9600/19200/57600/115200 b/s

 

Kompatybilność TSZ-200 z innymi urządzeniami

Centrala sterująco-zasilająca TSZ-200 współpracuje z wieloma urządzeniami wykonawczymi takimi jak m.in.

 • wentylatory oddymiające, napowietrzające i bytowe z różnym sposobem rozruchu,
 • klapy wentylacji pożarowej i bytowej oraz przepustnice zasilane napięciem na 24 lub 230 V,
 • siłowniki (napędy) elektromechaniczne liniowe i obrotowe na 24 lub 230 V,
 • czujki (detektory) przeciwpożarowe,
 • ręczne przyciski oddymiania D+H,
 • inne urządzenia stosowane w automatyce pożarowej i bytowej budynków.

Podsumowanie

Opisane powyżej rozwiązanie, oparte na produktach D+H Polska, pozwala utrzymać intensywność oddymiania, jednocześnie nie dopuszczając do zadymiania drogi ewakuacyjnej. Wszystko to gwarantuje sprawne i bezpieczne opuszczenie danego budynku.
Zachowanie stałego przepływu powietrza przez klatkę schodową znacznie ogranicza wpływ wiatru na odprowadzanie dymu (efekt wdmuchiwania dymu do wnętrza budynku). Ma to szczególne znaczenie przy stosowaniu pionowych urządzeń oddymiających. Stała kontrola ciśnienia i inteligentne sterowanie pracą wentylatora napowietrzającego, gwarantuje, że wewnątrz nadzorowanej strefy nie pojawi się wartość ciśnienia, która uniemożliwiałaby otwarcie drzwi, prowadzących na drogi ewakuacyjne.