TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Odbiór obiektów budowlanych a ich zgodność z przepisami ochrony przeciwpożarowej

Polskie akty prawne nakładają na inwestora po pierwsze – uzgodnienia przy udziale rzeczoznawcy rozwiązań ochrony przeciwpożarowej dla obiektów, które są objęte wymogiem takiego uzgodnienia oraz obowiązek uzyskania pozwolenia (akceptacji) na użytkowanie takiego obiektu budowlanego ze strony organu Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie to określa Prawo budowlane, ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami,
- Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 2009 roku  – tekst jednolity,
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Postępowanie:
1. Pisemne zgłoszenie inwestora skierowane do PSP.
2. Obowiązek zajęcia przez PSP stanowiska, zgodnie z § 2 rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 119, poz. 998) wobec obiektów, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane są w zakresie: oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
4. Projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem” w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

Wypracowanie stanowiska przez PSP:
Państwowa Straż Pożarna wypracowuje wobec obiektu stanowisko z uwzględnieniem następujących elementów: zgodność obiektu z projektem budowlanym, zgodność obiektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz obecność dokumentacji uzgadniającej ze strony rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Stanowiska te mogą być następujące:
• zgodność wykonania obiektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z projektem budowlanym (pozytywne)
• zgodność wykonania obiektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz brak zgodności obiektu z projektem budowlanym,
• zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz brak zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej,
• brak zgodności wykonania obiektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z projektem budowlanym,
• odmowa zajęcia stanowiska ze względu na brak uzgodnienia dokumentacji ze strony rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – tam, gdzie to uzgodnienie jest wymagane,
• odmowa zajęcia stanowiska ze względu na brak uzgodnienia dokumentacji ze strony rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – tam, gdzie uzgodnienie nie jest wymagane.

Podsumowanie:
Jeśli w ramach stanowiska pojawią się zastrzeżenia co do wykonawstwa obiektu, wówczas komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie zawiadamia o nich:
- nadzorującego go komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
- właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej  
-  organ nadzoru budowlanego. 
Zgłoszenie obejmuje zastrzeżenia do rozwiązań, których zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdził rzeczoznawca.

Jeśli uzgodnienie projektu budowlanego dokonane przez rzeczoznawcę nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, podlega ono unieważnieniu przez komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej właściwego dla miejsc lokalizacji inwestycji, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Straży Pożarnej. 
Naruszenie prawa polega w tym przypadku na dopuszczeniu rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi.