TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Projektowanie systemu oddymiania

Projektowanie składa się z kilku zasadniczych etapów.

Wymaga doświadczenia i wiedzy, oraz współpracy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zasadniczą kwestią jest to czy projektujemy cały system oddymiania (a więc klapy dymowe, wyznaczamy powierzchnię oddymiania i napowietrzania, robimy obliczenia konstrukcyjno-wytrzymałościowe, dobieramy rozwiązanie instalacyjne i układ sterowania oddymianiem) czy tylko projektujemy i wykonujemy instalację sterowania oddymianiem. 

Jest to szczególnie ważne, ponieważ w zakresie budowlanym wymagane są oddzielne projekty, wykonane przez osoby uprawnione. W ten sposób powstaje też projekt wielobranżowy. 

Poprawnie wykonany projekt instalacji musi uwzględniać szereg różnego rodzaju wymagań, które poddawane są szczegółowej analizie przez projektanta i weryfikującego, tworząc swego rodzaju zespół połączenia poszczególnych elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Warunkiem niezbędnym do wykonania takiej instalacji jest jej uzgodnienie przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ważne jest, że rzeczoznawca nie jest sprawdzającym, nie określa więc czy instalacja pod względem technicznym została odpowiednio zaprojektowana, ale weryfikuje jej zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W skrócie może okazać się, że instalacja pod względem ppoż. jest zaprojektowana dobrze, ale czy będzie działała tego nie wiadomo.

Zasady tworzenia symboli elementów instalacji przeciwpożarowych. 

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych wymaga oznaczenia ich elementów na planach i rzutach budynku. W powszechnie stosowanych programach typu CAD istnieje możliwość zdefiniowania tzw. bloków. Ich użycie znacznie ułatwia i przyśpiesza wykonanie projektu, dodatkowo zastosowanie aplikacji tylu „AutoLisp” umożliwia szybkie tworzenie, zestawianie, zliczanie i skalowanie użytych symboli.

 

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA BUDYNKÓW

– przy doborze przewodu zasilającego należy odnieść się do aktualnej wersji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
– centrale, napędy oraz przyciski oddymiania powinny przejść badania i uzyskać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,
– okna oddymiające powinny być przebadane i uzyskać dopuszczenia zgodne z normą PN-EN 12101-2,
– montaż systemów oddymiania powinny przeprowadzać specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem na ich montaż,
– konserwacja zamontowanych systemów oddymiania powinna być dokonywana okresowo, nie rzadziej niż raz na pół roku, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przez firmę posiadającą stosowny certyfikat na serwis systemów oddymiania.

projektowanie systemów oddymiania